III NOC NAUKOWCÓW – pod hasłem Wehikuł Czasu

Zapraszamy na wyjątkową noc, w czasie której będziemy przenosić Gości do przeszłości i przyszłość.

W tę wyjątkową noc będzie można z nami wywoływać zdjęcia, posłuchać muzyki ze szpulowego magnetofonu i patefonu, zobaczyć bajkę wyświetlaną z kultowego projektora Ania i pograć w stare gry, na komputerach z początku lat 90-tych. Będą też stare samochody i wiele innych eksponatów.

Z przeszłości przeniesiemy się do teraźniejszości i przyszłości, czyli świata robotów, drukarek 3D, mikroskopów, okularów VR i grających schodów.

Do tego mnóstwo doświadczeń chemicznych i fizycznych. Pokazy leśników i strażaków. Ta noc będzie po prostu magiczna i mamy nadzieję, że pozwolicie się porwać tej magii.

Czekamy na Was w piątek, 25 października 2019 roku w naszej siedzibie: Jarocin, ul. Kasprzka1 i Kasprzaka 1a od 18.00 do 22.00.

Wstęp wolny, ale będziemy zbierać pieniądze na dalsza działalność FabLabu.

Uwaga! Mogą być kolejki, ale będzie też dużo atrakcji przed i obok budynków.
Z doświadczenia wiemy, że najlepiej przyjść po 20.00.
Dzieci muszą być pod opieką dorosłych!

 

REGULAMIN WYDARZENIA
Odbywającego się w dniu 25 października 2019 r.
w siedzibie Fundacji „Ogród Marzeń” i warsztacie FabLab

1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
2. Osoby przebywające na terenie wydarzenia mają obowiązek stosowania się do zaleceń wolontariuszy, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
4. Wstęp na imprezę możliwy będzie od godz. 16.00 do godz. 22.00.
5. Osoby uczestniczące w wydarzeniu obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, na terenie którego odbywa się wydarzenie, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora, którą pełnią wolontariusze.
6. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.
7. Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b)przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 3 regulaminu.
8. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 3 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 8 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
9. Dzieci mogą przebywać na terenie imprezy wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna
10. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem wydarzenia.
11. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji
12. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, punktu depozytowego itp. udziela służba informacyjna organizatora.
13. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Fundacje „Ogród Marzeń” wypowiedzi oraz wizerunku uczestnika, utrwalenie ich techniką drukarską oraz elektroniczną, w całości lub w części, zwielokrotnienie, opublikowanie w „Gazecie Jarocińskiej” , portalu jarocinska.pl lub innych mediach i rozpowszechnienie, w tym także wprowadzenie do pamięci komputera, opublikowanie w mediach społecznościowych oraz na portalu Fundacji „Ogród Marzeń” i FabLabjarocin.pl.

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:
⦁ w/w regulamin dostępny w punktach informacyjnych na terenie imprezy
⦁ w/w regulamin dostępny będzie także w internecie na stronie: www.fablabjarocin.pl